Home Những câu nói hay Nếu ước mơ của bạn không khiến bạn sợ hãi, Nó quá nhỏ đối với bạn.