Home Những câu danh ngôn hay Đừng cố giữ những gì ngoài tầm với. Mây của trời hãy để gió cuốn đi.