Home Những câu nói hay Cuộc sống là những gì do bạn tạo nên, sẽ luôn như thế và mãi như thế.